Bavel Anno
 

Deelname voorwaarden Braderie Bavel Anno

 1. De Stichting Bavel Anno 1920, als organisator van de Bavelse Braderie, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan de braderie. De deelnemer vrijwaart de Stichting Bavel Anno 1920 of zijn rechtverkrijgenden tegen elke schade en aansprakelijkheid en doet afstand van zijn rechten voor zijn rechtverkrijgenden voortvloeiende uit de artikelen van Boek 6, Titel 3 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. De deelnemer zorgt voor de ingevolge de Auteurswet 1912 vereiste toestemming tot het gebruik van BUMA's wereldrepertoire en vrijwaart de Stichting Bavel Anno 1920 voor alle gevolgen welke kunnen uitvloeien uit het niet aanwezig zijn van BUMA's toestemming.

 3. Kraamhuur en inschrijfbedrag
  a) Particulieren/creatief:
  Voor deze categorie is per kraam of open plaats van 4 meter een inschrijfbedrag van € 35.- (inclusief 21% BTW) verschuldigd. De Stichting stelt een marktkraam, inclusief dekzeil, bovenlat en planken ter beschikking aan de deelnemer. Inschrijving in deze categorie staat uitsluitend open voor particulieren voor de verkoop van tweedehands spullen en voor de niet-commerciële verkoop van handgemaakte artikelen.

  b) Commercieel:
  Voor deze categorie is per kraam of open plaats van 4 meter een inschrijfbedrag van € 52,50 (inclusief 21% BTW) verschuldigd. De Stichting stelt een marktkraam, inclusief dekzeil, bovenlat en planken ter beschikking aan de deelnemer. Inschrijving in deze categorie is verplicht voor ondernemers/particulieren die op commerciële basis goederen en/of diensten aanbieden.

  c) Bavelse verenigingen:
  Voor deze categorie is voor elke 1e kraam of open plaats van 4 meter geen inschrijfgeld verschuldigd. Voor elke volgende kraam of open plaats van 4 meter is een inschrijfbedrag van € 35.- (inclusief 21% BTW) verschuldigd. De Stichting stelt een marktkraam, inclusief dekzeil, bovenlat en planken ter beschikking aan de deelnemer. Inschrijving in deze categorie staat uitsluitend open voor Bavelse verenigingen. Voor elke categorie geldt dat de inschrijfbedragen gelden per 4 meter open plaats. Indien de deelnemer een grotere open plaats wenst, zal het inschrijfbedrag telkens met een veelvoud van 4 meter worden verhoogd. Het bestuur van de stichting beoordeelt tijdens de braderie of de deelnemer in de juiste categorie staat ingeschreven en behoudt zich het recht voor om een aanvullend bedrag te innen.
 4. Activiteiten en waren dienen zo te worden opgesteld, dat de naaste standhouders hiervan geen hinder hebben (bijvoorbeeld geluid, afvoer, etc).

 5. Het is verenigingen en organisaties niet toegestaan etenswaren te verkopen tenzij vooraf goedgekeurd door stichting Bavel Anno 1920 én voldaan wordt aan de voorwaarden van de Voedsel en Waren Autoriteit. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van eventuele gemeentelijke en/of wettelijke vergunningen die nodig zijn voor de exploitatie van de standplaats.

 6. Het is geen enkele deelnemer toegestaan om, zonder toestemming van de stichting Bavel Anno 1920, alcoholische dranken of frisdranken te schenken dan wel te verkopen. Bij overtreding zal deelname in de volgende jaren uitgesloten worden.

 7. De braderie vangt aan om 10:30 uur. De deelnemer dient ruimschoots voor aanvang van de braderie aanwezig te zijn bij zijn kraam/open ruimte. De locatie en kraamnummer zijn op voorhand kenbaar gemaakt. De deelnemer zal, zonder dringende reden, de markt niet vóór 16.30 uur verlaten.

 8. Het verschuldigde inschrijfbedrag dient bij inschrijving direct te worden voldaan via iDEAL.

 9. Er kan geen beroep worden gedaan op branchebescherming. Indien er meerdere deelnemers uit dezelfde branche zich inschrijven, gaat de voorkeur uit naar Bavelse ondernemingen, in voorrang aangesloten bij Bavel Onderneemt 't. De Stichting Bavel Anno 1920 heeft te allen tijde het recht een deelnemer te weigeren, zonder opgaaf van reden. Indien de deelnemer producten dan wel diensten aanbiedt welke niet overeenkomen met de inschrijving en dit is niet op voorhand gemeld en overeengekomen, dan heeft de Stichting Bavel Anno 1920 het recht u te allen tijde de toegang tot de braderie te ontzeggen c.q. u te verwijderen van de braderie.

 10. Deelnemers dienen bij op- en afbouw veilig te werk te gaan. Na afloop van de markt dienen de deelnemers hun standplaats opgeruimd achter te laten. Kosten die de Stichting moet maken om afval te verwijderen zullen worden doorbelast aan de betreffende deelnemer.
 11. In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting Bavel Anno 1920.

Bavel, januari 2019


N. Marijnissen, voorzitter